Inverter für CFL-Röhren


Typ

Eingangsspannung

Ausgangsspannung

Ausgangsstrom

Frequenz

Bild &
    unbelastet     Zeichnung
YT#42124.5V ~ 5.5V900Vac2 x 5mA30kHz  
YT#4212-P4.5V ~ 5.5V900Vac2 x 5mA30kHz  
YT#42144.5V ~ 5.5V900Vac2 x 5mA30kHz  
YT#421510.8V ~ 13.2V900Vac2 x 5mA30kHz  
YT#421612V1170Vac5.6 x 6.6mA---  

 
// // //